top of page
רקע ארנבת.jpg

הנוף

מרחבים שעוטפים אותנו - רחוקים או קרובים, מוכרים או זרים, מוארים או לוטים בעלטה. נופים שמשקפים את המתרחש בתוכנו - חביבים למראה או מאיימים, רכים או קשים, גדולים דיים כדי להכיל אותנו או זעירים, נופים של אחרי הסערה, נופי ניחומים. את כל אלה אני מבקשת בציורי, בין אם אני עומדת מול הנוף עצמו ובין אם אני מעלה את זכרו ממעבה השכחה.

bottom of page