top of page
רקע ארנבת.jpg

תפנימים

כמו ציפור הבונה את קינה כך אנו יוצרים את סביבת מגורינו. נדבך על נדבך, פינות חן פינות זיכרון, פינות נוחיות, פינות של צרכים חיוניים. צמחיה שביכולתנו לטפח, תאורה שתעניק לנו אוירה אור וחם, שכיות חמדה שליקטנו במסעותינו, ספרים שהעשירו את עולמנו. כלים שהקלו על מטלות חיינו, רהיטים שלתוכם שקענו הכל בטעם אישי ובקפידה שנים על גבי שנים של יצירה אישית.
ציורי התפנימים מביאים משהו מהנגיעה האישית מהאווירה, מהאור מהתעלומה של אותם מקומות בהם אנו מבלים את מרבית ימינו.

bottom of page